ساختار ستاد شاهد در دانشگاه ها

1398/8/18 0:0

 

 

تركيب اعضاء ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در هر دانشگاه :

 

1. رئيس دانشگاه (رئيس ستاد)

2. معاون آموزشي

3. معاون دانشجويي

4. رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

5. مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر (دبير ستاد)

6. مدير كل امور آموزشي دانشگاه

7. معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

8. رئيس اداره آموزش/آموزش عالي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

9. يك نفر از اساتيد مشاور با معرفي دبير ستاد و حكم رئيس دانشگاه

10. دو نفر از نمايندگان دانشجويان شاهد و ايثارگر با معرفي دبير ستاد و حكم رئيس دانشگاه


تاریخ بروز رسانی:   19 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >